đường huyết 8.3 mmol/l sau ăn sáng có phải bị tiểu đường không?

Câu hỏi chuyên gia